تلفن(۱): ۴۴۴۰۴۶۷۰-۲۱-۹۸+

تلفن(۲): ۴۴۴۰۴۶۳۲-۲۱-۹۸+

موبایل: ۷۲۰۹۵۸۷-۹۱۹-۹۸+

فکس:۸۹۷۸۴۴۰۳-۲۱-۹۸+

ایمیل: FPA@PetroArya.Com