طراحی و توسعه نرم افزارهای تخصصی


با توجه به زمینه تخصصی فعالیت شرکت در حوزه نفت و گاز و برخورداری از کارشناسان زبده مهندسی ، این شرکت در طراحی و توسعه نرم افزارهای تخصصی نیز فعال بوده که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

تولید نرم افزارهای تخصصی جهت شبیه سازی و طراحی پایدار و ناپایدار در زمینه:

  • سامانه نرم افزار شبیه ساز مدیریت عملیاتی واحد بهره برداری و فرآورشی بمنظور بهینه سازی تولید و کاهش مصرف انرژی Plant Operation Management System (POMS)
  • انتقال و توزیع سیال(چند فازی ، دوفازی، تک فازی)
  • شبیه ساز آموزش دهنده اوپراتور(OTS) واحدهای عملیاتی
  • تجهیزات فرایندی از قبیل راکتورها،مبدلها، کوره ها ، لخته گیرها ، جداکننده ها و …
  • تعیین نرخ خوردگی در خطوط لوله نفت و گاز
  • نرم افزار بهینه سازی مصرف انرژی
  • نرم افزار مدیریت پروژه های پژوهشی
  • نرم افزار مدیریت تعمیر و نگهداری ابنیه