شمارنده


سایز عدد ۳

[us_separator]
[us_counter initial=”345″ title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” final=”1000″ color=”heading” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”124.8″ title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” final=”126.5″ color=”heading” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”0.398″ title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” final=”1.456″ color=”heading” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%226rem%22%7D%7D”]

۳ رنگ فوق العاده

[us_separator]
[us_counter title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” initial=”0″ final=”345″ color=”heading” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_counter color=”primary” title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” initial=”0″ final=”291″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_counter color=”secondary” title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” initial=”0″ final=”867″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]

رنگ های ترکیبی

[us_separator]
[us_counter initial=”1″ color=”custom” custom_color=”#90d65e” title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” final=”157″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”2″ color=”custom” custom_color=”#fb8c00″ title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” final=”932″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”3″ color=”custom” custom_color=”#4f87ef” title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” final=”804″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”4″ color=”custom” custom_color=”#795548″ title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” final=”458″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”5″ color=”custom” custom_color=”#e91e63″ title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” final=”260″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”6″ color=”custom” custom_color=”#ffc107″ title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” final=”613″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%7D”]

همراه با علامت

[us_separator]
[us_counter color=”primary” title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” initial=”$0″ final=”$26″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_counter color=”secondary” title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” initial=”0%” final=”87%” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_counter color=”primary” title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” initial=”>0″ final=”>600″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_counter color=”secondary” title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” initial=”0kg” final=”241kg” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]