باکس آیکون


سه استایل و چهار رنگ آیکن

[us_separator]
[us_iconbox style=”” title=”اولین آیکون رنگی” type=”default” external=”” size=”48px”]
[/us_iconbox]
[us_iconbox style=”” color=”secondary” title=”آیکون با دومین رنگ” type=”default” external=”” size=”48px”]
[/us_iconbox]
[us_iconbox style=”” color=”contrast” title=”آیکون رنگی خاکستری” type=”default” external=”” size=”48px”]
[/us_iconbox]
[us_iconbox style=”” color=”light” title=”آیکون با رنگ روشن” type=”default” external=”” size=”48px”]
[/us_iconbox]
[us_separator size=”small”]
[us_iconbox style=”outlined” title=”اولین آیکون رنگی” link=”url:%23″ type=”circle” external=”” size=”36px”]
[/us_iconbox]
[us_iconbox style=”outlined” color=”secondary” title=”آیکون با دومین رنگ” link=”url:%23″ type=”circle” external=”” size=”36px”]
[/us_iconbox]
[us_iconbox style=”outlined” color=”contrast” title=”آیکون رنگی خاکستری” link=”url:%23″ type=”circle” external=”” size=”36px”]
[/us_iconbox]
[us_iconbox style=”outlined” color=”light” title=”آیکون با رنگ روشن” link=”url:%23″ type=”circle” external=”” size=”36px”]
[/us_iconbox]
[us_separator size=”small”]
[us_iconbox style=”circle” title=”اولین آیکون رنگی” link=”url:%23″ type=”circle” external=”” size=”36px”]
[/us_iconbox]
[us_iconbox style=”circle” color=”secondary” title=”آیکون با دومین رنگ” link=”url:%23″ type=”circle” external=”” size=”36px”]
[/us_iconbox]
[us_iconbox style=”circle” color=”contrast” title=”آیکون رنگی خاکستری” link=”url:%23″ type=”circle” external=”” size=”36px”]
[/us_iconbox]
[us_iconbox style=”circle” color=”light” title=”آیکون با رنگ روشن” link=”url:%23″ type=”circle” external=”” size=”36px”]
[/us_iconbox]

آیکون های چند رنگه

[us_separator]
[us_iconbox icon=”fas|check-square” style=”” color=”custom” icon_color=”#ef5350″ title=”آیکون با استایل مجزا” type=”default” external=”” size=”48px”]
[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|arrows-alt” style=”” color=”custom” icon_color=”#8bc34a” title=”آیکون با استایل مجزا” type=”default” external=”” size=”48px”]
[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|lock” style=”” color=”custom” icon_color=”#9c27b0″ title=”آیکون با استایل مجزا” type=”default” external=”” size=”48px”]
[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|globe” style=”” color=”custom” icon_color=”#2196f3″ title=”آیکون با استایل مجزا” type=”default” external=”” size=”48px”]
[/us_iconbox]
[us_separator size=”small”]
[us_iconbox icon=”fab|whatsapp” style=”outlined” color=”custom” icon_color=”#69db43″ title=”استایل آیکون بیرونی” type=”circle” external=”” size=”36px” circle_color=”#69db43″]
[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|cube” style=”outlined” color=”custom” icon_color=”#8224e3″ title=”استایل آیکون بیرونی” type=”circle” external=”” size=”36px” circle_color=”#ffbd23″]
[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|ship” style=”outlined” color=”custom” icon_color=”#1e73be” title=”استایل آیکون بیرونی” type=”circle” external=”” size=”36px” circle_color=”#1e73be”]
[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|subway” style=”outlined” color=”custom” icon_color=”#ffbd23″ title=”استایل آیکون بیرونی” type=”circle” external=”” size=”36px” circle_color=”#dd3333″]
[/us_iconbox]
[us_separator size=”small”]
[us_iconbox icon=”far|gem” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#ffffff” title=”استایل سولید آیکون” type=”circle” external=”” size=”36px” circle_color=”#00bcd4″]
[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|cog” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#fff1c4″ title=”استایل سولید آیکون” type=”circle” external=”” size=”36px” circle_color=”#009688″]
[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|comments” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#5c6bc0″ title=”استایل سولید آیکون” type=”circle” external=”” size=”36px” circle_color=”#ffd54f”]
[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|cloud” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#c5e1a5″ title=”استایل سولید آیکون” type=”circle” external=”” size=”36px” circle_color=”#455a64″]
[/us_iconbox]

آیکون طرح ۲

[us_separator]
[us_iconbox icon=”fas|tree” style=”” title=”آیکون با پوزیشن بالا” type=”default” external=”” size=”48px”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..

[/us_iconbox]

[us_iconbox icon=”fas|lock” style=”outlined” title=”آیکون با پوزیشن بالا” type=”circle” external=”” size=”36px”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..

[/us_iconbox]

[us_iconbox icon=”fas|check-square” style=”circle” title=”آیکون با پوزیشن بالا” type=”default” external=”” size=”36px”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..

[/us_iconbox]

[us_separator]
[us_iconbox icon=”fas|briefcase” style=”” iconpos=”left” title=”آیکون با پوزیشن چپ” type=”default” external=”” size=”48px” alignment=”left”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/us_iconbox]

[us_iconbox icon=”fas|search” style=”outlined” iconpos=”left” title=”آیکون با پوزیشن چپ” type=”circle” external=”” size=”36px” alignment=”left”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..

[/us_iconbox]

[us_iconbox icon=”fas|shopping-cart” style=”circle” iconpos=”left” title=”آیکون با پوزیشن چپ” type=”default” external=”” size=”36px” alignment=”left”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..

[/us_iconbox]

۵ سایز آیوکون

[us_separator]
[us_iconbox icon=”fas|birthday-cake” style=”” size=”24px” title=”سایز ریز” link=”url:%23″ type=”default” external=”” title_size=”20px”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..

[/us_iconbox]

[us_iconbox icon=”fas|birthday-cake” style=”” size=”36px” title=”سایز کوچک” link=”url:%23″ type=”default” external=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..

[/us_iconbox]

[us_iconbox icon=”fas|birthday-cake” style=”” title=”سایز متوسط” link=”url:%23″ type=”default” external=”” size=”48px”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..

[/us_iconbox]

[us_separator]
[us_iconbox icon=”fas|birthday-cake” style=”” size=”70px” title=”سایز بزرگ” link=”url:%23″ type=”default” external=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/us_iconbox]

[us_iconbox icon=”fas|birthday-cake” style=”” size=”90px” title=”سایز خیلی بزرگ” link=”url:%23″ type=”default” external=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است..

[/us_iconbox]