قیمت گذاری


طرح ها و قیمت گذاری

[us_separator][us_pricing items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%5Cu0631%5Cu0627%5Cu06cc%5Cu06af%5Cu0627%5Cu0646%22%2C%22price%22%3A%22%240%22%2C%22substring%22%3A%22%5Cu0647%5Cu0631+%5Cu0645%5Cu0627%5Cu0647%22%2C%22features%22%3A%221+%5Cu06a9%5Cu0627%5Cu0631%5Cu0628%5Cu0631%5Cn+2+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn3+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc+%5Cn4+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc+%5Cn%22%2C%22btn_text%22%3A%22%5Cu062e%5Cu0631%5Cu06cc%5Cu062f+%5Cu0637%5Cu0631%5Cu062d%22%2C%22btn_color%22%3A%22contrast%22%2C%22btn_style%22%3A%22outlined%22%2C%22btn_size%22%3A%2213px%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%5Cu0627%5Cu0633%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0646%5Cu062f%5Cu0627%5Cu0631%5Cu062f%22%2C%22price%22%3A%22%2420%22%2C%22substring%22%3A%22%5Cu0647%5Cu0631+%5Cu0645%5Cu0627%5Cu0647%22%2C%22features%22%3A%222+%5Cu06a9%5Cu0627%5Cu0631%5Cu0628%5Cu0631%5Cn+2+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn3+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc+%5Cn4+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc+%5Cn%22%2C%22btn_text%22%3A%22%5Cu062e%5Cu0631%5Cu06cc%5Cu062f+%5Cu0637%5Cu0631%5Cu062d%22%2C%22btn_color%22%3A%22contrast%22%2C%22btn_style%22%3A%22outlined%22%2C%22btn_size%22%3A%2213px%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%5Cu06a9%5Cu0633%5Cu0628+%5Cu0648+%5Cu06a9%5Cu0627%5Cu0631%22%2C%22type%22%3A%22featured%22%2C%22price%22%3A%22%2445%22%2C%22substring%22%3A%22%5Cu0647%5Cu0631+%5Cu0645%5Cu0627%5Cu0647%22%2C%22features%22%3A%2210+%5Cu06a9%5Cu0627%5Cu0631%5Cu0628%5Cu0631%5Cn2+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn3+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn4+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn%22%2C%22btn_text%22%3A%22%5Cu062e%5Cu0631%5Cu06cc%5Cu062f+%5Cu0637%5Cu0631%5Cu062d%22%2C%22btn_color%22%3A%22primary%22%2C%22btn_style%22%3A%22outlined%22%2C%22btn_size%22%3A%2213px%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%5Cu062d%5Cu0631%5Cu0641%5Cu0647+%5Cu0627%5Cu06cc%22%2C%22price%22%3A%22%2480%22%2C%22substring%22%3A%22%5Cu0647%5Cu0631+%5Cu0645%5Cu0627%5Cu0647%22%2C%22features%22%3A%22%5Cu06a9%5Cu0627%5Cu0631%5Cu0628%5Cu0631%5Cu0627%5Cu0646+%5Cu0646%5Cu0627%5Cu0645%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0648%5Cu062f%5Cn2+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn3+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn4+%5Cu0648%5Cu06cc%5Cu0698%5Cu06af%5Cu06cc%5Cn%22%2C%22btn_text%22%3A%22%5Cu062e%5Cu0631%5Cu06cc%5Cu062f+%5Cu0637%5Cu0631%5Cu062d%22%2C%22btn_color%22%3A%22contrast%22%2C%22btn_style%22%3A%22outlined%22%2C%22btn_size%22%3A%2213px%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%5D”]
[us_separator size=”large”]

همه شما نیاز به دانستن دارید

[us_iconbox icon=”fas|bullhorn” iconpos=”left” title=”نیاز به یک طرح شخصی؟” type=”icon_left” link_text=”Learn More” with_circle=”yes” size=”48px” alignment=”left”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان[/us_iconbox][us_separator][us_iconbox icon=”far|money-bill-alt” iconpos=”left” title=”سیستم تخفیف قابل انعطاف” type=”icon_left” link_text=”Learn More” with_circle=”yes” size=”48px” alignment=”left”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان[/us_iconbox][us_separator][us_iconbox icon=”far|comments” iconpos=”left” title=”سوالات؟” type=”icon_left” link_text=”Learn More” with_circle=”yes” size=”48px” alignment=”left”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان[/us_iconbox]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربرد

یلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربر

این علامت های تجاری استفاده کننده از خدمات ماهانه است
[us_logos columns=”5″ items=”%5B%7B%22image%22%3A5569%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fpetroarya.com%252Fen%252F%253Fpage_id%253D5449%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A5565%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fpetroarya.com%252Fen%252F%253Fpage_id%253D6081%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A5550%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fpetroarya.com%252Fen%252F%253Fpage_id%253D5806%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A5546%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fpetroarya.com%252Fen%252F%253Fpage_id%253D5227%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A5543%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fpetroarya.com%252Fen%252F%253Fpage_id%253D5821%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A5538%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fpetroarya.com%252Fen%252F%253Fpage_id%253D5477%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A5537%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fpetroarya.com%252Fen%252F%253Fpage_id%253D5436%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A5536%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fpetroarya.com%252Fen%252F%253Fpage_id%253D5222%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A5535%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fpetroarya.com%252Fen%252F%253Fpage_id%253D5412%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A5534%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fpetroarya.com%252Fen%252F%253Fpage_id%253D5416%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A5533%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fpetroarya.com%252Fen%252F%253Fpage_id%253D5420%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%5D” carousel_arrows=”1″ carousel_autoplay=”1″ carousel_interval=”3″]

آماده رفتن به تجربه نسل بعدی?

[us_btn icon=”far|hand-point-right” style=”outlined” color=”white” align=”center” link=”url:%23″ target=”_self” label=”امروز ثبت نام کنید!” font_size=”18px”]