دکمه


۲ سبک، ۳ اندازه ۱۶ رنگ از پیش تعریف

[us_separator][us_btn icon=”fas|star” link=”url:%23″ style=”10″ label=”رنگ اولیه” font_size=”px”][us_btn icon=”fas|arrow-down” iconpos=”right” link=”url:%23″ style=”11″ label=”رنگ ثانویه” font_size=”px”][us_btn icon=”fas|chevron-right” link=”url:%23″ style=”12″ label=”کنتراست رنگ” font_size=”px”][us_btn icon=”fas|cog” iconpos=”right” link=”url:%23″ style=”2″ label=”رنگ روشن” font_size=”px”][us_separator][us_btn icon=”fas|star” style=”5″ iconpos=”right” link=”url:%23″ label=”نمای کلی اولیه” font_size=”px”][us_btn icon=”fas|arrow-down” style=”6″ link=”url:%23″ label=”ثانویه مشخص شده” font_size=”px”][us_btn icon=”fas|chevron-right” style=”9″ iconpos=”right” link=”url:%23″ label=”نمای کلی کنتراست” font_size=”px”][us_btn icon=”fas|cog” style=”13″ link=”url:%23″ label=”نمای کلی نور” font_size=”px”][us_separator][us_btn icon=”fas|heart” link=”url:%23″ style=”14″ label=”رنگ صورتی” font_size=”px”][us_btn icon=”fas|cloud” link=”url:%23″ style=”15″ label=”آبی” font_size=”px”][us_btn icon=”fas|leaf” link=”url:%23″ style=”16″ label=”سبز” font_size=”px”][us_btn icon=”far|sun” link=”url:%23″ style=”17″ label=”زرد” font_size=”px”][us_btn icon=”fas|glass-martini” link=”url:%23″ style=”18″ label=”بنفش” font_size=”px”][us_btn icon=”fas|star” link=”url:%23″ style=”19″ label=”قرمز” font_size=”px”][us_btn icon=”fas|asterisk” link=”url:%23″ style=”20″ label=”اهک” font_size=”px”][us_btn icon=”fas|anchor” link=”url:%23″ style=”21″ label=”ابی تیره” font_size=”px”][us_btn icon=”fas|gift” link=”url:%23″ style=”22″ label=”کرم” font_size=”px”][us_btn icon=”far|moon” link=”url:%23″ style=”23″ label=”تیره” font_size=”px”][us_btn icon=”fas|coffee” link=”url:%23″ style=”24″ label=”قهوهای” font_size=”px”][us_btn icon=”fas|globe” link=”url:%23″ style=”25″ label=”فصفوری” font_size=”px”][us_separator][us_btn icon=”fas|heart” style=”26″ link=”url:%23″ label=”صورتی” font_size=”px”][us_btn icon=”fas|cloud” style=”27″ link=”url:%23″ label=”آبی” font_size=”px”][us_btn icon=”fas|leaf” style=”28″ link=”url:%23″ label=”سبز” font_size=”px”][us_btn icon=”far|sun” style=”29″ link=”url:%23″ label=”زرد” font_size=”px”][us_btn icon=”fas|glass-martini” style=”30″ link=”url:%23″ label=”بنفش” font_size=”px”][us_btn icon=”fas|star” style=”31″ link=”url:%23″ label=”قرمز” font_size=”px”][us_btn icon=”fas|asterisk” style=”32″ link=”url:%23″ label=”آهک” font_size=”px”][us_btn icon=”fas|anchor” style=”33″ link=”url:%23″ label=”آبی تیره” font_size=”px”][us_btn icon=”fas|gift” style=”34″ link=”url:%23″ label=”کرم” font_size=”px”][us_btn icon=”far|moon” style=”35″ link=”url:%23″ label=”تیره” font_size=”px”][us_btn icon=”fas|coffee” style=”36″ link=”url:%23″ label=”قهوهای” font_size=”px”][us_btn icon=”fas|globe” style=”37″ link=”url:%23″ label=”فصفوری” font_size=”px”][us_separator][us_btn icon=”far|heart” link=”url:%23||” style=”10″ label=”دکمه کوچک” font_size=”13px”][us_btn icon=”far|heart” link=”url:%23||” style=”10″ label=”دکمه متوسط” font_size=”px”][us_btn icon=”far|heart” link=”url:%23||” style=”10″ label=”دکمه بزرگ” font_size=”18px”][us_separator][us_btn icon=”far|heart” link=”url:%23||” style=”38″ label=”کوچک شفاف” font_size=”13px”][us_btn icon=”far|heart” link=”url:%23||” style=”38″ label=”متوسط شفاف” font_size=”px”][us_btn icon=”far|heart” link=”url:%23||” style=”38″ label=”بزرگ شفاف” font_size=”18px”]